منشور اخلاقي كاركنان سازمان

پيرو جلسه مورخ 2/4/٨٨ هيات رئيسه محترم سازمان، مقرر گرديد، منشور اخلاقي كاركنان سازمان به نحو مقتضي به اطلاع همكاران محترم سازمان رسانده شود.

با مردم آنچنان رفتار کنيد که دوست داريد با شما رفتار کنند. امام علي (ع)

منشور اخلاقي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

1- احساس مسئوليت نسبت به ترويج کارآفريني، توسعه نوآوري و ارتقاء سطح علمي و فناوري جامعه.

2- درک صحيح و اصولي اهداف سازمان و همسوئي اهداف فردي با آن،

3- حضور به موقع در محل کار و رعايت وقت شناسي در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع،

4- داشتن سعه صدر، بردباري و نهايت سعي در انجام خدمت رساني و حل مشکلات مراجعين،

5- نهايت بهره وري از وقت، زمان بندي فعاليت ها و دقت در پيگيري امور محوله طبق قوانين و مقررات سازماني،

6- ارايه خدمت براساس عدالت و انصاف و به دور از هرگونه تبعيض و يا چشم داشت،

7- رازداري و خودداري از افشاي اسرار و اسناد طبقه بندي شده، اطلاعات و دانش فني طرح‌هاي سازمان،

8- حس مسئوليت در قبال بيت المال و امکانات سازمان و استفاده بهينه از آنها به دور از اسراف، اهمال و استفاده شخصي،

9- اهتمام در آموزش و افزايش معلومات شغلي و اجتماعي و استفاده بهينه از دانش، نظرات و تجارب خود و ديگران در جهت بهبود خدمت رساني به ارباب رجوع،

10- انجام فعاليت ها براساس روش هاي مستند و مشخص با بهره برداري اصولي از فناوريهاي نوين مبتني بر فناوري اطلاعات،

11- رعايت آداب و رسوم پسنديده اعتقادي و اجتماعي و حفظ شئونات اسلامي در ارتباطات، مراودات و مذاکرات با ارباب رجوع،

12- پرهيز از هرگونه اموري که به نحوي موجب آلودگي و تضعيف بهداشت و سلامت محيط زيست اداري و اجتماعي مي شود.